Τελευταία Νέα

28/12/2012
Στην ιστοσελίδα http://www.gunet.gr/10_pr.php θα βρείτε τις προκηρύξεις προσωπικού για έργα του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η GUnet. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ...
24/10/2012
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ στηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης ασύρματης διασύνδεσης 3G...
08/10/2012
Σήμερα το πρωί διαπιστώθηκε αδυναμία πρόσβασης στο δίκτυο του Παραρτήματος Τρικάλων. Το πρόβλημα εντοπίζεται στον κόμβο του ΕΔΕΤ (Ακαδημαϊκό διαδίκτυο)...
24/09/2012
Την προηγούμενη Πέμπτη 21-9-2012  έγινε διακοπή της λειτουργίας του δικτύου του ΤΕΙ/Λ λόγω συνεχών πτώσεων τάσης στο ΤΕΙ/Λ ηλεκτροδότησης στην...
   

Περί του ΚΕΔΔ

Λεπτομέρειες

Tο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΕ.Δ.Δ.) ξεκίνησε την λειτουργία του το Φθινόπωρο του 1996.

Είναι λειτουργική μονάδα του Τμήματος Πληροφορικής που ανήκει στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής.

Υποστηρίζεται από εξειδικευμένο μόνιμο διοικητικό προσωπικό και προσωπικό με συμβάσεις αορίστου χρόνου που καταλαμβάνει οργανικές θέσεις όπως αυτές προβλέπονται από τον οργανισμό του ΤΕΙ Λάρισας.

 

Εκτός από το τακτικό προσωπικό, είναι δυνατή η απασχόληση επιστημονικού προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδαστών του Ιδρύματος στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, επιχορηγήσεων μέσω σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων της πολιτείας ή ειδικών επιδοτήσεων από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος.

 

Ειδικά για τους προπτυχιακούς σπουδαστές του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της ΣΤΕΦ, έχουν θεσπιστεί έξι θέσεις εξάμηνης πρακτικής άσκησης. Οι σπουδαστές προσλαμβάνονται μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αφού καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στην αρμόδια επιτροπή πρακτικής άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Η πρακτική άσκησή τους εγκρίνεται και εποπτεύεται από την επιτροπή πρακτικής άσκησης.

 

Το τμήμα πληροφορικής είναι διοικητική μονάδα του ΤΕΙ Λάρισας και υπάγεται στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής.

Υποστηρίζεται από εξειδικευμένο μόνιμο διοικητικό προσωπικό και προσωπικό με συμβάσεις αορίστου χρόνου που καταλαμβάνει οργανικές θέσεις όπως αυτές προβλέπονται από τον οργανισμό του ΤΕΙ. Εκτός από το τακτικό προσωπικό, είναι δυνατή η απασχόληση επιστημονικού προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδαστών του Ιδρύματος στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, επιχορηγήσεων μέσω σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων της πολιτείας ή ειδικών επιδοτήσεων από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος. Ειδικά για τους προπτυχιακούς σπουδαστές του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της ΣΤΕΦ, έχουν θεσπιστεί έξι θέσεις εξάμηνης πρακτικής άσκησης.

Χωρίζεται σε δύο λειτουργικές μονάδες, την Μηχανογράφηση και το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΕ.Δ.Δ.)

Στις αρμοδιότητες της Μηχανογράφησης περιλαμβάνονται:

α) η εγκατάσταση, η εποπτεία και η συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν την λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών και των Εκπαιδευτικών μονάδων (Σχολών – Τμημάτων) του Ιδρύματος.

β) η υποστήριξη των χρηστών του εσωτερικού δικτύου δεδομένων του ΤΕΙ (παροχή τεχνικής βοήθειας – εκπαίδευσης), και η διαχείριση των αναλωσίμων του εξοπλισμού πληροφορικής.

γ) Τεχνική υποστήριξη για την διεξαγωγή εκδηλώσεων του ΤΕΙ Λάρισας ή τρίτων στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Λάρισας (χειρισμός οπτικοακουστικών μέσων)

δ) Τεχνική υποστήριξη για την διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων και τηλεκπαιδεύσεων

Στις αρμοδιότητες του Κέντρου διαχείρισης Δικτύου περιλαμβάνονται:

α) Εγκατάσταση, λειτουργία, παροχή και διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών καθώς και ενσωμάτωση νέων.

β) Σχεδιασμός της βέλτιστης τοπολογίας και διάρθρωσης του εξοπλισμού.

γ) Προγραμματισμό και πραγματοποίηση αναβαθμίσεων του δικτύου.

δ) Επίβλεψη της λειτουργίας του δικτύου.

ε) Εγκατάσταση νέων συνδέσεων και αλλαγή των χαρακτηριστικών των ήδη ενεργών.

στ) Αποκατάσταση βλαβών και έκτακτων περιστατικών, που αφορούν τον παθητικό και ενεργό εξοπλισμό του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων.

ζ) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τις δικτυακές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις. η) Ενημέρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των χρηστών.

θ) Πλήρη και συνεχή τεκμηρίωση της υποδομής του δικτύου τηλεματικής και των υπηρεσιών του.

ι) Διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων.

ια) Συνεργασία και επικοινωνία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων ακαδημαϊκών δικτύων.

ιβ) Παροχή υπηρεσιών τηλεματικής σε τρίτους (ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς) στο πλαίσιο εξωτερικά χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

ιγ) Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) με στόχο την ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας, την απόκτηση τεχνογνωσίας και την έγκαιρη εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.

   
© Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου ΤΕΙ Λάρισας