Τελευταία Νέα

28/12/2012
Στην ιστοσελίδα http://www.gunet.gr/10_pr.php θα βρείτε τις προκηρύξεις προσωπικού για έργα του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η GUnet. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ...
24/10/2012
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ στηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης ασύρματης διασύνδεσης 3G...
08/10/2012
Σήμερα το πρωί διαπιστώθηκε αδυναμία πρόσβασης στο δίκτυο του Παραρτήματος Τρικάλων. Το πρόβλημα εντοπίζεται στον κόμβο του ΕΔΕΤ (Ακαδημαϊκό διαδίκτυο)...
24/09/2012
Την προηγούμενη Πέμπτη 21-9-2012  έγινε διακοπή της λειτουργίας του δικτύου του ΤΕΙ/Λ λόγω συνεχών πτώσεων τάσης στο ΤΕΙ/Λ ηλεκτροδότησης στην...
   

Κανονισμός λειτουργίας αίθουσας τηλεκπαίδευσης

Λεπτομέρειες

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Ο σκοπός των υπηρεσιών τηλε – εκπαίδευσης (αίθουσα τηλε – εκπαίδευσης) του ΤΕΙ Λάρισας, είναι η παροχή προς τους χρήστες, εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου με την χρήση των νέων τεχνολογιών σύγχρονης τηλε – εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών, του εσωτερικού δικτύου δεδομένων.

 Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός των υπηρεσιών τηλε – εκπαίδευσης αποτελεί πόρο του Ιδρύματος, που διατίθεται στους τελικούς χρήστες και η διατήρηση της λειτουργίας του απαιτεί την ύπαρξη κανονισμού λειτουργίας.

ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Χρήση των υπηρεσιών τηλε – εκπαίδευσης και του εξοπλισμού της αίθουσας τηλε - εκπαίδευσης μπορούν να κάνουν τα μέλη του Εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ) του ΤΕΙ/Λ εντάσσοντας την χρήση τους στην κανονική εκπαιδευτική διαδικασία μετά από συνεννόηση και έγκριση από τα αρμόδια Τμήματα ή Σχολές.

Οι εκπαιδευτικοί του ΤΕΙ/Λ μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τηλε – εκπαίδευσης στα πλαίσια συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα, δια – ιδρυματικές, ή διεθνείς συνεργασίες.

Περιορισμένη χρήση στις υπηρεσίες τηλε – εκπαίδευσης μπορούν να έχουν και μέλη συνεργαζόμενων φορέων και οργανισμών με το ΤΕΙ Λάρισας για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η συνεργασία και εφόσον δεν στερούνται πόροι απο τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ.

Σε κάθε περίπτωση αρμόδιο για το χειρισμό του εξοπλισμού τηλε – εκπαίδευσης είναι το τεχνικό προσωπικό που έχει οριστεί με απόφαση των διοικητικών οργάνων του Ιδρύματος και καμία χρήση του εξοπλισμού αυτού δεν μπορεί να γίνει χωρίς την παρουσία του.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στους στόχους του προγράμματος διαχείρισης και ανάπτυξης των υπηρεσιών τηλε - εκπαίδευσης, περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι:

 • Η αύξηση της διαθεσιμότητας του συστήματος τηλε – εκπαίδευσης με τον εξοπλισμό νέων αιθουσών και λοιπών χώρων με τις κατάλληλες συσκευές.
 • Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και βελτίωση – αναβάθμιση του λειτουργούντος.
 • Συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού.
 • Παροχή υπηρεσιών τηλε – εκπαίδευσης και τηλε – διάσκεψης στα πλαίσια της συνήθους εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ημερίδες, συνέδρια κ.λπ.
 • Εκπαίδευση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος και των μελών φορέων που συνεργάζονται με το ΤΕΙ, στη χρήση των υπηρεσιών τηλε – εκπαίδευσης.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με την πολιτική του Ιδρύματος, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός της αίθουσας τηλε - εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται στην Εκπαίδευση, στην Ερευνα και στην Διοίκηση για να υποστηρίζουν την αποστολή του ΤΕΙ.

Αν και αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα των πόρων αυτών στις καθημερινές δραστηριότητες των σπουδαστών, και του προσωπικού, το Ιδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει ή να αυξάνει την πρόσβαση σ’ αυτούς.

Οι υπηρεσίες τηλε – εκπαίδευσης και ο εξοπλισμός που τις υποστηρίζει, με κανέναν τρόπο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς ή για δραστηριότητες άσχετες με το Ιδρυμα χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση των οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος.

Γενικοί όροι:

 • Οι χρήστες χάνουν αυτόματα το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού τηλε – εκπαίδευσης), όταν πάψει η επίσημη σχέση τους (εργασιακή ή άλλη) με το Ιδρυμα.
 • Η διοίκηση του Ιδρύματος διατηρεί το δικαίωμα να τιμολογεί (χρεώνει) κατά περίπτωση, υπηρεσίες τηλε – εκπαίδευσης ή την χρήση του εξοπλισμού.
 • Για να επιτυγχάνεται η ορθολογική χρήση του εξοπλισμού και της αίθουσας τηλε – εκπαίδευσης συντάσσεται πρόγραμμα λειτουργίας της σύμφωνα με τις εκφρασμένες ανάγκες των Τμημάτων και των Σχολών.
 • Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να καλύψει έκτακτες ανάγκες (σε διάφορες εκδηλώσεις, ημερίδες συνέδρια) μετά από απόφαση των οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή, μέρος του εξοπλισμού (φορητός εξοπλισμός) μπορεί να μεταφερθεί προσωρινά σε χώρο εκτός της αίθουσας τηλε – εκπαίδευσης.

Χρήση εξοπλισμού:

Οι χρήστες του εξοπλισμού της αίθουσας τηλε - εκπαίδευσης οφείλουν εκτός από τα παραπάνω:

 • Να μην μεταφέρουν τρόφιμα ή υγρά στους χώρους που βρίσκεται εγκατεστημένος ο εξοπλισμός.
 • Να μην χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό τηλε – εκπαίδευσης χωρίς την παρουσία των εξουσιοδοτημένων τεχνικών που είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία του.
 • Οι παραπάνω όροι μπορούν να συμπληρώνονται από κανονισμούς λειτουργίας που θεσπίζονται από Σχολές ή Τμήματα. του Ιδρύματος. Σε καμία περίπτωση όμως δεν αναιρούνται από τους κανονισμούς αυτούς.

Ολοι οι χρήστες των υπηρεσιών τηλε - εκπαίδευσης του ΤΕΙ Λάρισας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τους παραπάνω κανόνες.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, με τα ανωτέρω, το ΤΕΙ Λάρισας έχει δικαίωμα, μετά από κατάλληλη προειδοποίηση, να απαγορεύσει την πρόσβαση του παραβαίνοντος στις παραπάνω υπηρεσίες και επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα στην περίπτωση καταστροφής του εξοπλισμού ή πρόκληση βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

   
© Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου ΤΕΙ Λάρισας