Τελευταία Νέα

28/12/2012
Στην ιστοσελίδα http://www.gunet.gr/10_pr.php θα βρείτε τις προκηρύξεις προσωπικού για έργα του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η GUnet. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ...
24/10/2012
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ στηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης ασύρματης διασύνδεσης 3G...
08/10/2012
Σήμερα το πρωί διαπιστώθηκε αδυναμία πρόσβασης στο δίκτυο του Παραρτήματος Τρικάλων. Το πρόβλημα εντοπίζεται στον κόμβο του ΕΔΕΤ (Ακαδημαϊκό διαδίκτυο)...
24/09/2012
Την προηγούμενη Πέμπτη 21-9-2012  έγινε διακοπή της λειτουργίας του δικτύου του ΤΕΙ/Λ λόγω συνεχών πτώσεων τάσης στο ΤΕΙ/Λ ηλεκτροδότησης στην...
   

Θέση Διαχειριστή Συστημάτων στο ΕΔΕΤ

Λεπτομέρειες

Προφίλ εταιρείας
H εταιρία Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) Α.Ε. παρέχει
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διασύνδεσης στην Ελληνική Ακαδημαϊκή και
Ερευνητική Κοινότητα.
Το κέντρο διαχείρισης του δικτύου ΕΔΕΤ (NOC) είναι υπεύθυνο για τη
λειτουργική διαχείριση και την ανάπτυξη του ΕΔΕΤ (τεχνική διαχείριση
υποδομών και εξοπλισμού, διαχείριση εφαρμογών, έλεγχος λειτουργιών)
καθώς και για την διαχείριση γεγονότων και την επίλυση προβλημάτων που
παρουσιάζονται στις υποδομές και υπηρεσίες σε δεύτερο επίπεδο.

Περιγραφή θέσης
Ο κάτοχος της θέσης θα ενταχθεί στο κέντρο διαχείρισης του δικτύου ΕΔΕΤ
και συγκεκριμένα στην ομάδα διαχείρισης των υπολογιστικών υπηρεσιών. Οι
προς διαχείριση υποδομές φιλοξενούνται σε συστοιχίες εξυπηρετητών για
τους οποίους έχει επιλεχθεί η χρήση του λειτουργικού συστήματος GNU/Linux.
Απαιτούμενα προσόντα
• Σχετικό πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού
τίτλου.
• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε παρεμφερείς
θέσεις.
• Απαιτούμενα προσόντα:
o Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων Linux (με έμφαση σε συστήματα
Debian και Redhat) και Unix. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διαχείριση,
παρακολούθηση πόρων και ασφάλειας
o Ευχέρεια σε γλώσσες scripting (Perl, Python, Bash Shell), χρήση
αντικειμενοστραφούς λογικής. Γνώσεις αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού
(C/C++).
o Εμπειρία σε διαχείριση συστημάτων και υπηρεσιών παραγωγής σε όσο το
δυνατόν περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:
- τεχνολογίες Virtualization (KVM),
- τεχνολογίες αυτοματοποιημένης διαχείρισης μεγάλης κλίμακας εξυπηρετητών,
- DNS
- e-mail (MxA)
- IPv6,
- LDAP: καλή γνώση του πρωτοκόλλου LDAP και των βασικών σχημάτων,
διαχείριση OpenLDAP
- Διαχείριση και λειτουργία βάσεων MySQL, Postgress. Backup, Recovery,
SQL scripting,
- Ασφάλεια Δικτύων.
- Βασικές γνώσεις δικτύων TCP/IP και εργαλείων παρακολούθησης,
- Άριστη γνώση της Αγγλικής

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.grnet.gr/default.asp?pid=241&;la=1

   
© Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου ΤΕΙ Λάρισας